Yn dilyn Fy Angerdd, Dechrau Busnes: Mynd i’r Afael â Heriau yn Niwydiant Lletygarwch y DU

Rwyf mor falch o fod wedi dechrau fy musnes fy hun, wedi’i leoli mewn sector rwy’n ei garu, ochr yn ochr â ffrind agos a phartner busnes dibynadwy Matt. Wedi’i sefydlu yn 2021 gan y rheolwyr gyfarwyddwyr Matt a Jess, mae Viking Staffing and Events yn chwaraewr newydd cyffrous yn y diwydiant digwyddiadau a lletygarwch. Gan ddefnyddio 25+ mlynedd o brofiad cyfunol Matt a Jess yn y sector digwyddiadau a lletygarwch, rydym yn gallu sicrhau staffio a gwasanaeth o’r safon uchaf tra’n sicrhau ein bod yn manteisio i’r eithaf ar bob cyfle posibl i wneud refeniw ac yn cyflawni holl uchelgeisiau boddhad cwsmeriaid eich brand. .

Nid oedd cychwyn fy musnes fy hun yn niwydiant lletygarwch y DU yn ystod cyfnod heriol y pandemig COVID-19 yn benderfyniad hawdd. Fodd bynnag, fe wnaeth fy angerdd am letygarwch, ynghyd â’r penderfyniad i gael effaith gadarnhaol, fy ysbrydoli i ymgymryd â’r ymdrech hon. Hoffwn rannu rhywfaint o fy ysbrydoliaeth wrth ddechrau fy musnes fy hun, rhai o’r heriau y mae diwydiant lletygarwch y DU yn eu hwynebu, yn enwedig yn sgil y pandemig, a sut mae fy musnes yn bwriadu mynd i’r afael â rhai o’r rhwystrau hyn. Fe wnaeth pandemig COVID-19 ergyd drom i ddiwydiant lletygarwch y DU, gan achosi cau eang, colledion ariannol, a cholledion swyddi sylweddol. Roedd y diwydiant yn wynebu heriau megis llai o alw gan gwsmeriaid, newid mewn rheoliadau, a phryderon iechyd a diogelwch. Fodd bynnag, yn wyneb adfyd, mae’r diwydiant wedi dangos gwydnwch a gallu i addasu rhyfeddol. Y pandemig a ddaeth i flaen y gad yn y DU, y problemau sy’n suro anghenion iechyd meddwl o fewn cymdeithas a gweithlu lle gall yr anghenion hyn fod fwyaf cyffredin yw’r gweithlu hyblyg/asiantaethol. Yn y gweithlu deinamig sydd ohoni, mae gweithwyr asiantaeth yn chwarae rhan hanfodol mewn amrywiol ddiwydiannau, gan ddarparu hyblygrwydd a llenwi anghenion staffio dros dro. Fodd bynnag, mae’n hanfodol cydnabod a mynd i’r afael â’r heriau unigryw y maent yn eu hwynebu. Sefydlwyd fy musnes ac mae’n seiliedig ar bwysigrwydd cefnogi lles gweithwyr asiantaeth a thrafod sut y gall busnesau flaenoriaethu eu llesiant. Trwy feithrin diwylliant o degwch, parch a chynhwysiant, ein nod yw creu amgylchedd gwaith lle mae gweithwyr asiantaeth yn ffynnu. Mae cyfathrebu effeithiol yn hanfodol i gefnogi lles gweithwyr asiantaeth. Mae fy musnes wedi sefydlu sianeli cyfathrebu clir, gan sicrhau bod gweithwyr asiantaeth yn cael diweddariadau rheolaidd, yn deall eu rolau a’u cyfrifoldebau, ac yn gallu cael gafael ar yr holl wybodaeth angenrheidiol. Mae cyfathrebu tryloyw yn meithrin ymddiriedaeth, yn lleihau ansicrwydd, ac yn galluogi gweithwyr asiantaeth i gyflawni eu tasgau yn effeithlon. Cael arweinyddiaeth glir a chaniatáu i’n gweithwyr roi enw i’r wyneb trwy ddod i adnabod fy hun a fy mhartner busnes Matt, yn ogystal ag uwch gydweithwyr eraill yn y busnes oherwydd ein bod yn bresennol ‘ar lawr gwlad’. Mae cefnogi lles gweithwyr asiantaeth nid yn unig yn rhwymedigaeth foesol ond hefyd yn fuddsoddiad strategol mewn gweithlu amrywiol a hyblyg. Trwy sicrhau triniaeth gyfartal, iawndal teg, cyfathrebu clir, blaenoriaethu iechyd a diogelwch, darparu cyfleoedd datblygiad proffesiynol, meithrin cynhwysiant, a cheisio adborth ar gyfer gwelliant parhaus, gall busnesau greu amgylchedd lle mae gweithwyr asiantaeth yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu parchu a’u cefnogi. Mae ein model busnes cyfan yn seiliedig ar amodau gwell i weithwyr a meithrin y dalent amrwd rwyf i a Matt wedi bod yn ddigon ffodus i ddarganfod gweithio ar brosiectau, digwyddiadau ac mewn lleoliadau amrywiol ledled y DU, yn ystod ein 25+ mlynedd o brofiad lletygarwch cyfun.

Rydym yn arbenigo mewn rheoli bar digwyddiadau a staffio digwyddiadau, fodd bynnag gallwn hefyd ddarparu ystod o wasanaethau eraill gan gynnwys goruchwylwyr bar arbenigol a thimau rheoli, gwasanaeth ymgynghori bar digwyddiadau (gan gynnwys trwyddedu a chyngor iechyd a diogelwch), adeiladu a thorri bariau sengl – gan ddarparu cysondeb ar gyfer y brand a’r bar a staffio bar digwyddiad cyffredinol. Mae gan bob un o’n huwch staff drwyddedau personol dilys, DBS llawn cyfredol ac mae ganddynt hyfforddiant gwerthu alcohol cyfrifol ychwanegol (BIIAB lefel 3). Mae ein staff i gyd yn brofiadol ac wedi cael eu cyfweld yn bersonol gan Matt a/neu Jess. Mae llawer o’n staff wedi gweithio gyda ni sawl gwaith ac mae gennym grŵp craidd o staff sy’n gweithio i ni yn unig ac yn mynychu’r holl ddigwyddiadau rydym yn rhan ohonynt. Mae ein holl staff yn chwaraewyr tîm gwych sy’n cefnogi ei gilydd ac yn gallu ymdopi’n hawdd â gofynion posibl gŵyl neu far digwyddiad swmpus. Dim ond staff o’r safon uchaf yr ydym yn eu cyflogi ac mae hyn, ynghyd â’n ffocws helaeth ar les staff, yn ein gwneud yn wirioneddol unigryw ac yn ein rhoi ar flaen y gad o ran darpariaeth staffio o safon yn y diwydiant digwyddiadau. Nid oes unrhyw brosiect yn rhy gymhleth i ni, rydym yn hapus i drafod unrhyw ofynion a’r holl ofynion sydd gennych chi a’ch brand. Mae gennym angerdd arbennig dros weithio gyda gwyliau a digwyddiadau llai, unigryw, lle mae cwsmeriaid yn cael profiad personol o ddifrif.

Yn y farchnad swyddi gystadleuol heddiw, mae denu a chadw gweithwyr dawnus yn brif flaenoriaeth i fusnesau. Er bod ffactorau amrywiol yn cyfrannu at foddhad gweithwyr, un o’r rhai mwyaf dylanwadol yw’r ffordd y caiff gweithwyr eu trin yn y gweithle. Mae cydnabod cyflawniadau gweithwyr, darparu adborth adeiladol, a mynegi diolch am eu hymdrechion yn arferion hanfodol sy’n cyfrannu at ddiwylliant gwaith cadarnhaol. Un o’n prif ffocws yn Viking yw meithrin talent a gwobrwyo gwaith caled. Roedd gen i brofiad blaenorol o weithio i rai cyflogwyr angefnogol a dweud y gwir ofnadwy o fewn y diwydiant cyn dechrau fy musnes, rwy’n benderfynol o wneud yn siŵr na fydd unrhyw un o’m staff byth yn cael unrhyw driniaeth is-par. Rydw i a Matt yn gwybod sut i drin staff yn dda, cael y gorau o’u perfformiadau a rheoli’r adegau prin hynny pan nad ydyn nhw’n cyrraedd ein disgwyliadau cyson uchel.

Leave a Comment

Transparent Viking Staffing & Events logo

Total events bar management & staffing solutions

Copyright © 2023 Viking Staffing & Events by Yellow Box Software

Useful Links

Follow Us

Viking Staffing and Events is a registered company in England and Wales with the registration number 13820383.

Disability Confident employer scheme badge
Disability Confident employer scheme badge