Polisi Preifatrwydd a Chwcis

1) Gwybodaeth bwysig a phwy ydym ni

Pwrpas yr hysbysiad preifatrwydd hwn

Nod yr hysbysiad preifatrwydd hwn yw rhoi gwybodaeth i chi am sut mae Staffio a Digwyddiadau Llychlynnaidd yn casglu ac yn prosesu eich data personol trwy eich defnydd o’r wefan hon, gan gynnwys unrhyw ddata y gallwch ei ddarparu trwy’r wefan hon pan fyddwch yn cofrestru neu’n optio i mewn. Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn hefyd yn amlinellu sut y gallwn ddefnyddio’r wybodaeth a gawn amdanoch pan fyddwch 1) gwneud busnes gyda ni fel cleient Staffio a Digwyddiadau Llychlynnaidd, fel cynghorydd i’n cleientiaid, cyflenwr neu gyswllt arall neu fel y swyddog, gweithiwr neu berson arall sy’n gysylltiedig ag endidau o’r fath neu 2) pan fyddwn yn derbyn eich data personol gan drydydd parti sydd â’ch caniatâd penodol gennych i drosglwyddo’ch data i ni.

Nid yw’r wefan hon wedi’i bwriadu ar gyfer plant ac nid ydym yn casglu data sy’n ymwneud â phlant yn fwriadol.

Mae’n bwysig eich bod yn darllen yr hysbysiad preifatrwydd hwn ynghyd ag unrhyw hysbysiad preifatrwydd neu hysbysiad prosesu teg arall y gallwn ei ddarparu ar adegau penodol pan fyddwn yn casglu neu’n prosesu data personol amdanoch, fel eich bod yn gwbl ymwybodol o sut a pham yr ydym yn defnyddio eich data. Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn ategu’r hysbysiadau eraill ac nid yw wedi’i fwriadu i’w diystyru.

Rheolydd

Viking Staffing and Events yw’r rheolydd ac mae’n gyfrifol am eich data personol (cyfeirir ato gyda’i gilydd fel “Cwmni”, “ni”, “ni” neu “ein” yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn).

Rydym wedi penodi rheolwr preifatrwydd data sy’n gyfrifol am oruchwylio cwestiynau mewn perthynas â’r hysbysiad preifatrwydd hwn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hysbysiad preifatrwydd hwn, gan gynnwys unrhyw geisiadau i arfer eich hawliau cyfreithiol, cysylltwch â’r rheolwr preifatrwydd data gan ddefnyddio’r manylion a nodir isod.

Manylion cyswllt

Ein manylion llawn yw:

Enw llawn yr endid cyfreithiol: Viking Staffing and Events Ltd

Cyfeiriad e-bost: info@vikingstaffingandevents.co.uk

Cyfeiriad post: 23 Stryd y Castell, Fleur-De-Lys, Coed Duon, Caerffili, NP12 3UH

Mae gennych hawl i wneud cwyn ar unrhyw adeg i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), awdurdod goruchwylio’r DU ar gyfer materion diogelu data (www.ico.org.uk). Fodd bynnag, byddem yn gwerthfawrogi’r cyfle i ddelio â’ch pryderon cyn i chi gysylltu â’r ICO felly cysylltwch â ni yn y lle cyntaf.

Newidiadau i’r hysbysiad preifatrwydd a’ch dyletswydd i roi gwybod i ni am newidiadau

Mae’n bwysig bod y data personol sydd gennym amdanoch yn gywir ac yn gyfredol. Rhowch wybod i ni os bydd eich data personol yn newid yn ystod eich perthynas â ni.

Cysylltiadau trydydd parti

Gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti, ategion a chymwysiadau. Gall clicio ar y dolenni hynny neu alluogi’r cysylltiadau hynny ganiatáu i drydydd partïon gasglu neu rannu data amdanoch chi. Nid ydym yn rheoli’r gwefannau trydydd parti hyn ac nid ydym yn gyfrifol am eu datganiadau preifatrwydd. Pan fyddwch yn gadael ein gwefan, rydym yn eich annog i ddarllen hysbysiad preifatrwydd pob gwefan y byddwch yn ymweld â hi.

2) Y data rydyn ni’n ei gasglu amdanoch chi

Mae data personol, neu wybodaeth bersonol, yn golygu unrhyw wybodaeth am unigolyn y gellir adnabod y person hwnnw ohoni. Nid yw’n cynnwys data lle mae’r hunaniaeth wedi’i ddileu (data dienw).

Mae’n bosibl y byddwn yn casglu, defnyddio, storio a throsglwyddo gwahanol fathau o ddata personol amdanoch yr ydym wedi’u grwpio gyda’n gilydd fel a ganlyn:

 • Mae Data Hunaniaeth yn cynnwys enw cyntaf, enw cyn priodi, enw olaf, enw defnyddiwr neu ddynodwr a theitl tebyg.
 • Mae Data Cyswllt yn cynnwys cyfeiriad eich busnes, cyfeiriad e-bost a rhifau ffôn.
 • Mae Data Trafodiad yn cynnwys manylion am daliadau i chi ac oddi wrthych a manylion eraill am wasanaethau rydych wedi’u prynu gennym ni.
 • Mae Data Technegol yn cynnwys cyfeiriad protocol rhyngrwyd (IP), eich data mewngofnodi, math a fersiwn porwr, gosodiad a lleoliad parth amser, mathau a fersiynau ategion porwr, system a llwyfan gweithredu a thechnoleg arall ar y dyfeisiau a ddefnyddiwch i gael mynediad i’n gwefan.
 • Mae Data Defnydd yn cynnwys gwybodaeth am sut rydych chi’n defnyddio ein gwefan a’n gwasanaethau.
 • Mae Data Marchnata a Chyfathrebu yn cynnwys gwybodaeth sy’n ein galluogi i ddewis y ffordd orau o farchnata cyfathrebiadau penodol i chi.
 • Categorïau Arbennig o Ddata Personol lle rydych yn darparu hyn i ni yng nghyd-destun eich cyfarwyddiadau neu wneud cais am swydd (mae hyn yn cynnwys manylion am eich hil neu ethnigrwydd, credoau crefyddol neu athronyddol, bywyd rhywiol, cyfeiriadedd rhywiol, barn wleidyddol, aelodaeth o undeb llafur, gwybodaeth am eich iechyd a data genetig a biometrig).

Rydym hefyd yn casglu, defnyddio a rhannu Data Cyfunol megis data ystadegol neu ddemograffig at unrhyw ddiben. Gall Data Cyfunol ddeillio o’ch data personol ond nid yw’n cael ei ystyried yn ddata personol yn ôl y gyfraith gan nad yw’r data hwn yn datgelu pwy ydych yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol. Er enghraifft, efallai y byddwn yn cydgrynhoi eich Data Defnydd i gyfrifo canran y defnyddwyr sy’n cyrchu nodwedd gwefan benodol. Fodd bynnag, os byddwn yn cyfuno neu’n cysylltu Data Cyfunol â’ch data personol fel y gall eich adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, rydym yn trin y data cyfunol fel data personol a fydd yn cael ei ddefnyddio yn unol â’r hysbysiad preifatrwydd hwn.

Os byddwch yn methu â darparu data personol

Lle mae angen i ni gasglu data personol yn ôl y gyfraith, neu o dan delerau contract sydd gennym gyda chi a’ch bod yn methu â darparu’r data hwnnw pan ofynnir amdano, mae’n bosibl na fyddwn yn gallu cyflawni’r contract sydd gennym neu yr ydym yn ceisio’i wneud gyda chi. (er enghraifft, i ddarparu nwyddau neu wasanaethau i chi). Yn yr achos hwn, efallai y bydd yn rhaid i ni ganslo gwasanaethau sydd gennych gyda ni ond byddwn yn rhoi gwybod i chi os yw hyn yn wir ar y pryd.

3) Sut mae eich data personol yn cael ei gasglu?

Rydym yn defnyddio gwahanol ddulliau i gasglu data oddi wrthych ac amdanoch chi gan gynnwys drwy:

 • Rhyngweithiadau uniongyrchol. Gallwch roi eich data i ni drwy ein darpariaeth o wasanaethau i chi, eich cyflogwr neu’r sefydliad yr ydych yn ei gynrychioli, yn ystod y broses o ddelio â chi ar ran neu ar ran cleient, a thrwy lenwi ffurflenni neu drwy ohebu â ni drwy wefan, post, ffôn, e-bost neu fel arall. Mae hyn yn cynnwys data personol a ddarperir gennych pan fyddwch yn:
 • gwneud cais am neu ddefnyddio ein gwasanaethau;
 • tanysgrifio i’n gwasanaeth neu gyhoeddiadau;
 • gofyn i farchnata gael ei anfon atoch; neu
 • rhoi rhywfaint o adborth i ni.
 • Technolegau neu ryngweithiadau awtomataidd. Wrth i chi ryngweithio â’n gwefan, efallai y byddwn yn casglu Data Technegol yn awtomatig am eich offer, eich gweithredoedd pori a’ch patrymau.
 • Trydydd partïon neu ffynonellau sydd ar gael yn gyhoeddus. Mae’n bosibl y byddwn yn derbyn data personol amdanoch gan drydydd partïon amrywiol a ffynonellau cyhoeddus fel y nodir isod:
 • Data Technegol gan ddarparwyr dadansoddeg fel Google sydd wedi’u lleoli y tu allan i’r UE.
 • Data Hunaniaeth a Chyswllt o ffynonellau sydd ar gael i’r cyhoedd fel Experian, Tŷ’r Cwmnïau a’r Gofrestr Etholiadol sydd wedi’i lleoli yn yr UE.

4) Sut rydym yn defnyddio eich data personol

Dim ond pan fydd y gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny y byddwn yn defnyddio eich data personol. Yn fwyaf cyffredin, byddwn yn defnyddio eich data personol o dan yr amgylchiadau canlynol:

 • Lle mae angen i ni gyflawni’r contract rydym ar fin ymrwymo i neu wedi ymrwymo gyda chi.
 • Lle bo’n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (neu rai trydydd parti) ac nid yw eich buddiannau a’ch hawliau sylfaenol yn drech na’r buddiannau hynny.
 • Lle mae angen i ni gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol.
 • Er mwyn cyflawni gwasanaethau rydym wedi cytuno i’w darparu i chi.

Yn gyffredinol nid ydym yn dibynnu ar ganiatâd fel sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol. Mae gennych yr hawl i dynnu caniatâd marchnata yn ôl unrhyw bryd drwy gysylltu â ni.

At y dibenion y byddwn yn defnyddio eich data personol

Rydym wedi nodi isod, ar ffurf tabl, ddisgrifiad o’r holl ffyrdd rydym yn bwriadu defnyddio’ch data personol, a pha rai o’r seiliau cyfreithiol rydym yn dibynnu arnynt i wneud hynny. Rydym hefyd wedi nodi beth yw ein buddiannau cyfreithlon lle bo’n briodol.

Sylwch y gallwn brosesu eich data personol am fwy nag un sail gyfreithlon yn dibynnu ar y diben penodol yr ydym yn defnyddio eich data ar ei gyfer. Cysylltwch â ni os oes angen manylion arnoch am y sail gyfreithiol benodol rydym yn dibynnu arni i brosesu eich data personol lle mae mwy nag un sail wedi’i nodi yn y tabl isod.

Pwrpas/ Gweithgaredd Math o ddata Sail gyfreithlon ar gyfer prosesu gan gynnwys budd cyfreithlon i wneud hynny
I’ch cofrestru fel cleient newydd Cyswllt Hunaniaeth Perfformiad contract
Rheoli taliadau, ffioedd a thaliadau a chasglu unrhyw ffioedd sy’n ddyledus i ni Hunaniaeth Cyswllt Gwybodaeth Ariannol Marchnata a Chyfathrebu Perfformiad contract Ein buddiannau cyfreithlon i adennill a phrosesu dyledion sy’n ddyledus i ni
Darparu gwasanaethau a rheoli ein perthynas â chi gan gynnwys defnyddio trydydd parti i helpu i ddarparu’r gwasanaethau I gynnwys darparu’r wybodaeth y gofynnwch amdani, arolygon boddhad, newidiadau i’n gwasanaethau/cynnyrch neu’r hysbysiad preifatrwydd hwn. Hunaniaeth Cyswllt Marchnata a Chyfathrebu Proffesiynol Perfformiad contract Ein buddiannau cyfreithlon i ddarparu’r gwasanaethau sydd eu hangen arnoch, rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi a derbyn adborth Angenrheidiol i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol
Gweinyddu a diogelu ein busnes a’r wefan hon (gan gynnwys datrys problemau, dadansoddi data, profi, cynnal a chadw systemau, trin data ac adrodd) Gweithiwr Proffesiynol Defnydd Cyswllt Hunaniaeth Ein buddiannau cyfreithlon i redeg ein busnes, darparu gwasanaethau gweinyddol a TG, diogelwch rhwydwaith, atal twyll neu atal mynediad at y data sydd gennym Angenrheidiol i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol
Cyflwyno cynnwys gwefan a hysbysebion perthnasol i chi a mesur neu ddeall effeithiolrwydd yr hysbysebu a wasanaethwn i chi Hunaniaeth Defnydd Cyswllt Marchnata a Chyfathrebu Technegol Caniatâd Ein buddiannau cyfreithlon i redeg ein busnes, cadw ein gwefan a’n marchnata yn berthnasol ac wedi’u diweddaru, datblygu ein busnes a llywio ein strategaeth farchnata
Dadansoddeg Data    
I wneud awgrymiadau ac argymhellion i chi am wasanaethau/cynnyrch a allai fod o ddiddordeb i chi Hunaniaeth Cyswllt Defnydd Technegol Caniatâd Ein diddordeb cyfreithlon i ddatblygu a thyfu ein busnes

Marchnata

Rydym yn ymdrechu i roi dewisiadau i chi o ran defnyddiau data personol penodol, yn enwedig o ran marchnata a hysbysebu. Rydym wedi sefydlu’r mecanweithiau rheoli data personol canlynol:

Cynigion hyrwyddo gennym ni

Efallai y byddwn yn defnyddio eich Data Hunaniaeth, Cyswllt, Technegol a Defnydd i ffurfio barn ar yr hyn yr ydym yn meddwl y gallech fod ei eisiau neu ei angen, neu beth allai fod o ddiddordeb i chi. Dyma sut y byddwn yn penderfynu pa wasanaethau a chynigion a allai fod yn berthnasol i chi (rydym yn galw hyn yn farchnata).

Byddwch yn derbyn cyfathrebiadau marchnata gennym ni os ydych wedi gofyn am wybodaeth gennym neu wedi prynu gwasanaethau gennym ni neu os gwnaethoch roi eich manylion i ni ac, ym mhob achos, nad ydych wedi optio allan o dderbyn y marchnata hwnnw. Efallai y byddwch hefyd yn derbyn cyfathrebiadau marchnata gennym ni lle rydym wedi derbyn eich data gan drydydd parti sydd â’ch caniatâd i wneud hynny.

Marchnata trydydd parti

Nid ydym yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw drydydd parti at ddibenion marchnata.

Optio allan

Gallwch ofyn i ni roi’r gorau i anfon negeseuon marchnata atoch unrhyw bryd drwy ddilyn y dolenni optio allan ar unrhyw neges farchnata a anfonir atoch neu drwy gysylltu â ni unrhyw bryd.

Pan fyddwch yn optio allan o dderbyn y negeseuon marchnata hyn, ni fydd hyn yn berthnasol i ddata personol a ddarperir i ni o ganlyniad i brynu gwasanaeth neu drafodion eraill.

Newid pwrpas

Byddwn ond yn defnyddio eich data personol at y dibenion y gwnaethom ei gasglu, oni bai ein bod yn ystyried yn rhesymol bod angen i ni ei ddefnyddio am reswm arall a bod y rheswm hwnnw’n gydnaws â’r diben gwreiddiol. Os hoffech gael eglurhad ynghylch sut mae’r prosesu ar gyfer y diben newydd yn gydnaws â’r pwrpas gwreiddiol, cysylltwch â ni.

Os bydd angen i ni ddefnyddio’ch data personol at ddiben nad yw’n gysylltiedig, byddwn yn rhoi gwybod i chi a byddwn yn esbonio’r sail gyfreithiol sy’n caniatáu i ni wneud hynny.

Sylwch y gallwn brosesu eich data personol heb yn wybod i chi neu heb eich caniatâd, yn unol â’r rheolau uchod, lle mae hyn yn ofynnol neu wedi’i ganiatáu gan y gyfraith.

5) Datgeliadau o’ch data personol

Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i ni rannu eich data personol â’r trydydd partïon a nodir isod at y dibenion a nodir yn y tabl ym mharagraff 4 uchod.

 • Darparwyr gwasanaethau sy’n gweithredu fel proseswyr yn y DU sy’n darparu gwasanaethau i ni, gan gynnwys TG, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt.
 • Cynghorwyr proffesiynol sy’n gweithredu fel proseswyr neu reolwyr ar y cyd sy’n darparu gwasanaethau i ni.
 • Cyllid a Thollau EM, rheoleiddwyr ac awdurdodau eraill sy’n gweithredu fel proseswyr neu reolwyr ar y cyd yn y Deyrnas Unedig sydd angen adrodd am weithgareddau prosesu o dan rai amgylchiadau.
 • Darparwyr gwasanaeth trydydd parti sy’n darparu gwasanaethau sy’n cynnwys prosesu data, cyfieithu, technoleg, ymchwil, bancio a thalu, cyswllt â chleientiaid, mewnbynnu a phrosesu data, cymorth ymgyfreitha, gwasanaethau marchnata a diogelwch a gwasanaethau tebyg eraill.
 • Trydydd partïon y gallwn ddewis gwerthu, trosglwyddo, neu uno rhannau o’n busnes neu ein hasedau iddynt. Fel arall, efallai y byddwn yn ceisio caffael busnesau eraill neu uno â nhw. Os bydd newid yn digwydd i’n busnes, yna gall y perchnogion newydd ddefnyddio’ch data personol yn yr un modd ag a nodir yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob trydydd parti barchu diogelwch eich data personol a’i drin yn unol â’r gyfraith. Nid ydym yn caniatáu i’n darparwyr gwasanaeth trydydd parti ddefnyddio’ch data personol at eu dibenion eu hunain a dim ond yn caniatáu iddynt brosesu eich data personol at ddibenion penodol ac yn unol â’n cyfarwyddiadau.

6) Trosglwyddiadau rhyngwladol

Mae rhai o’n trydydd partïon allanol wedi’u lleoli neu’n anfon data personol y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd ( AEE ) felly bydd eu prosesu o’ch data personol yn golygu trosglwyddo data y tu allan i’r AEE.

Pryd bynnag y byddwn yn trosglwyddo eich data personol allan o’r AEE, rydym yn sicrhau bod lefel debyg o amddiffyniad yn cael ei roi iddo drwy sicrhau bod o leiaf un o’r mesurau diogelu canlynol yn cael ei roi ar waith:

 • Lle rydym yn defnyddio darparwyr gwasanaeth penodol, efallai y byddwn yn defnyddio contractau penodol a gymeradwyir gan y Comisiwn Ewropeaidd sy’n rhoi’r un amddiffyniad i ddata personol ag yn Ewrop. I gael rhagor o fanylion, gweler y Comisiwn Ewropeaidd: Contractau enghreifftiol ar gyfer trosglwyddo data personol i drydydd gwledydd.
 • Lle rydym yn defnyddio darparwyr yn yr Unol Daleithiau, efallai y byddwn yn trosglwyddo data iddynt os ydynt yn rhan o’r Darian Preifatrwydd sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt ddarparu amddiffyniad tebyg i ddata personol a rennir rhwng Ewrop a’r Unol Daleithiau. I gael rhagor o fanylion, gweler Tarian Preifatrwydd UE-UDA y Comisiwn Ewropeaidd.

Cysylltwch â ni os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y mecanwaith penodol a ddefnyddir gennym ni wrth drosglwyddo eich data personol allan o’r AEE.

7) Diogelwch data

Rydym wedi rhoi mesurau diogelwch priodol ar waith i atal eich data personol rhag cael ei golli’n ddamweiniol, ei ddefnyddio neu gael mynediad ato mewn ffordd anawdurdodedig, ei newid neu ei ddatgelu. Yn ogystal, rydym yn cyfyngu mynediad at eich data personol i’r gweithwyr, asiantau, contractwyr a thrydydd partïon eraill sydd ag angen busnes i wybod. Dim ond ar ein cyfarwyddiadau ni y byddant yn prosesu eich data personol ac maent yn destun dyletswydd cyfrinachedd.

Rydym wedi rhoi gweithdrefnau ar waith i ymdrin ag unrhyw amheuaeth o dorri rheolau data personol a byddwn yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys am doriad lle mae’n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny.

8) cadw data

Am ba mor hir fyddwch chi’n defnyddio fy nata personol?

Byddwn ond yn cadw eich data personol cyhyd ag y bo angen i gyflawni’r dibenion y casglwyd ar eu cyfer, gan gynnwys at ddibenion bodloni unrhyw ofynion cyfreithiol, cyfrifyddu neu adrodd.

Er mwyn pennu’r cyfnod cadw priodol ar gyfer data personol, rydym yn ystyried swm, natur a sensitifrwydd y data personol, y risg bosibl o niwed o ddefnyddio neu ddatgelu eich data personol heb awdurdod, y dibenion yr ydym yn prosesu eich data personol ar eu cyfer ac a yw gallwn gyflawni’r dibenion hynny trwy ddulliau eraill, a’r gofynion cyfreithiol cymwys.

Yn ôl y gyfraith mae’n rhaid i ni gadw gwybodaeth sylfaenol am ein cleientiaid (gan gynnwys Cyswllt, Hunaniaeth a Data Trafodiad) am chwe blynedd ar ôl iddynt roi’r gorau i fod yn gleientiaid at ddibenion rheoleiddio.

Mewn rhai amgylchiadau gallwch ofyn i ni ddileu eich data: gweler Cais am ddileu isod am ragor o wybodaeth.

Mewn rhai amgylchiadau efallai y byddwn yn gwneud eich data personol yn ddienw (fel na ellir ei gysylltu â chi mwyach) at ddibenion ymchwil neu ystadegol ac os felly gallwn ddefnyddio’r wybodaeth hon am gyfnod amhenodol heb rybudd pellach i chi.

9) Eich hawliau cyfreithiol

O dan rai amgylchiadau, mae gennych hawliau o dan gyfreithiau diogelu data mewn perthynas â’ch data personol.

Mae gennych hawl i:

Gofyn am fynediad i’ch data personol (a elwir yn gyffredin yn “gais gwrthrych data”). Mae hyn yn eich galluogi i dderbyn copi o’r data personol sydd gennym amdanoch ac i wirio ein bod yn ei brosesu’n gyfreithlon.

Gofyn am gywiro’r data personol sydd gennym amdanoch. Mae hyn yn eich galluogi i gywiro unrhyw ddata anghyflawn neu anghywir sydd gennym amdanoch, er efallai y bydd angen i ni wirio cywirdeb y data newydd a roddwch i ni.

Gofyn am ddileu eich data personol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni ddileu neu ddileu data personol lle nad oes rheswm da i ni barhau i’w brosesu. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i ni ddileu neu ddileu eich data personol lle rydych wedi arfer eich hawl i wrthwynebu prosesu yn llwyddiannus (gweler isod), lle gallwn fod wedi prosesu eich gwybodaeth yn anghyfreithlon neu lle mae gofyn i ni ddileu eich data personol i cydymffurfio â chyfraith leol. Sylwch, fodd bynnag, efallai na fyddwn bob amser yn gallu cydymffurfio â’ch cais i ddileu am resymau cyfreithiol penodol a fydd yn cael eu hysbysu i chi, os yn berthnasol, ar adeg eich cais.

Gwrthwynebu prosesu o’ch data personol lle’r ydym yn dibynnu ar fuddiant cyfreithlon (neu fuddiant trydydd parti) a bod rhywbeth am eich sefyllfa benodol sy’n gwneud i chi fod eisiau gwrthwynebu prosesu ar y sail hon gan eich bod yn teimlo ei fod yn effeithio ar eich hawliau a’ch rhyddid sylfaenol . Mae gennych hefyd yr hawl i wrthwynebu lle rydym yn prosesu eich data personol at ddibenion marchnata uniongyrchol. Mewn rhai achosion, efallai y byddwn yn dangos bod gennym seiliau cyfreithlon cymhellol i brosesu eich gwybodaeth sy’n diystyru eich hawliau a’ch rhyddid.

Gofyn am gyfyngiad ar brosesu eich data personol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni atal prosesu eich data personol yn y sefyllfaoedd canlynol: (a) os ydych am i ni sefydlu cywirdeb y data; (b) lle mae ein defnydd o’r data yn anghyfreithlon ond nad ydych am i ni ei ddileu; (c) lle mae angen i ni gadw’r data hyd yn oed os nad ydym ei angen mwyach fel y mae ei angen arnoch i sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol; neu (d) eich bod wedi gwrthwynebu ein defnydd o’ch data ond mae angen i ni wirio a oes gennym seiliau cyfreithlon tra phwysig dros ei ddefnyddio.

Gofyn am drosglwyddo eich data personol i chi neu i drydydd parti. Byddwn yn darparu eich data personol i chi, neu drydydd parti yr ydych wedi’i ddewis, mewn fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin, y gellir ei ddarllen gan beiriant. Sylwch fod yr hawl hon yn berthnasol i wybodaeth awtomataidd yn unig y gwnaethoch chi roi caniatâd i ni ei defnyddio yn y lle cyntaf neu lle defnyddiwyd y wybodaeth i gyflawni contract gyda chi.

Tynnu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg pan fyddwn yn dibynnu ar ganiatâd i brosesu eich data personol. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn effeithio ar gyfreithlondeb unrhyw brosesu a wneir cyn i chi dynnu eich caniatâd yn ôl. Os byddwch yn tynnu eich caniatâd yn ôl, efallai na fyddwn yn gallu darparu gwasanaethau penodol i chi. Byddwn yn eich cynghori os yw hyn yn wir ar yr adeg y byddwch yn tynnu eich caniatâd yn ôl.

Os dymunwch arfer unrhyw un o’r hawliau a nodir uchod, cysylltwch â ni.

Nid oes angen ffi fel arfer

Ni fydd yn rhaid i chi dalu ffi i gael mynediad at eich data personol (neu i arfer unrhyw un o’r hawliau eraill). Fodd bynnag, efallai y byddwn yn codi ffi resymol os yw’n amlwg bod eich cais yn ddi-sail, yn ailadroddus neu’n ormodol. Fel arall, efallai y byddwn yn gwrthod cydymffurfio â’ch cais o dan yr amgylchiadau hyn.

Yr hyn y gall fod ei angen arnom gennych chi

Mae’n bosibl y bydd angen i ni ofyn am wybodaeth benodol gennych i’n helpu i gadarnhau pwy ydych a sicrhau eich hawl i gael mynediad at eich data personol (neu i arfer unrhyw un o’ch hawliau eraill). Mae hwn yn fesur diogelwch i sicrhau nad yw data personol yn cael ei ddatgelu i unrhyw berson nad oes ganddo hawl i’w dderbyn. Efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â chi i ofyn i chi am ragor o wybodaeth mewn perthynas â’ch cais i gyflymu ein hymateb.

Terfyn amser ar gyfer ymateb

Rydym yn ceisio ymateb i bob cais cyfreithlon o fewn mis. O bryd i’w gilydd gall gymryd mwy na mis i ni os yw eich cais yn arbennig o gymhleth neu os ydych wedi gwneud nifer o geisiadau. Yn yr achos hwn, byddwn yn eich hysbysu ac yn eich diweddaru.

10) Geirfa

SAIL GYFREITHIOL

Llog Cyfreithlon yn golygu budd ein busnes wrth gynnal a rheoli ein busnes i’n galluogi i roi’r gwasanaeth gorau a’r profiad gorau a mwyaf diogel i chi yn enwedig yn unol â’n telerau ac amodau cytunedig gyda chi (yn achos cleientiaid Staffio Llychlynnaidd a Digwyddiadau ), neu delerau busnes y cytunwyd arnynt (yn achos cyflenwyr i Viking Staffing and Events). Rydym yn sicrhau ein bod yn ystyried ac yn cydbwyso unrhyw effaith bosibl arnoch chi (cadarnhaol a negyddol) a’ch hawliau cyn i ni brosesu eich data personol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon. Nid ydym yn defnyddio eich data personol ar gyfer gweithgareddau lle caiff ein buddiannau eu diystyru gan yr effaith arnoch chi (oni bai bod gennym eich caniatâd neu fod y gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol neu’n caniatáu hynny fel arall). Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn asesu ein buddiannau cyfreithlon yn erbyn unrhyw effaith bosibl arnoch chi mewn perthynas â gweithgareddau penodol trwy gysylltu â ni.

Mae Cyflawni Contract yn golygu prosesu eich data lle bo angen i gyflawni contract yr ydych yn barti iddo neu i gymryd camau ar eich cais cyn ymrwymo i gontract o’r fath.

Mae cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol yn golygu prosesu eich data personol lle bo angen er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol yr ydym yn ddarostyngedig iddi.

Transparent Viking Staffing & Events logo

Total events bar management & staffing solutions

Copyright © 2023 Viking Staffing & Events by Yellow Box Software

Useful Links

Follow Us

Viking Staffing and Events is a registered company in England and Wales with the registration number 13820383.

Disability Confident employer scheme badge
Disability Confident employer scheme badge